Vedtægter for Allinge-Sandvig Jagtforening


1.0 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er: Allinge - Sandvig Jagtforening.


1.2 Foreningens hjemsted er: Bornholm, (tidl. Allinge - Gudhjem Kommune).


2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.


2.2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


3.0 Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er, at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disse interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbund's formål.


4.0 Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person.


5.0 Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af december.


5.2 Foreningen kan slette et medlem der er i restance med kontingent.


5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ's vedtægter §§ 36-41 Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ's hovedbestyrelse.


5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.


6.0 Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.


6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer  samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid m.v.


6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser


7.0 Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.


7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.


7.3 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske i bladet"Jæger", eller ved skriftelig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.


7.4 Dagsorden skal omfatte følgende punkter:


1.Valg af dirigent

2.Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

3.Fremlæggelse af reviderede regnskab til godkendelse

4.Indkomne forslag

5.Fastlæggelse af kontingent

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.Valg af suppleanter

8.Valg af to revisorer

9.Eventuelt


8.0 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen har begæret dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.


Efter en skriftlig begæring er fermsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.


9.0 Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer


9.2 Hvert medlem har en stemme


9.3 Afstemningen sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3 medlemmer begærer skriftlig afstemning


9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt


9.5 Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter


9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor


10.0 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges blandt medlemmerne, har den overordnet ledelse af foreningen


10.2 Bestyrelsen består af fem medlemmer


10.3 Valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted


10.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, kasserer og næstformand


10.5 Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer begærer det


10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede


10.7 Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme


10.8 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, i tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.


11.0 Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem


11.2 Meddelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren


12.0 Formue og regnskabsår

12.1 Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut eller i sikre værdipapirer


12.2 Regnskabsåret er kalenderåret


13.0 Revision

13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne jf. pkt. 7. reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende af påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier


13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn


13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor


14.0 Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver ovetages af den fortsættende, fælles lokalforening


15.0 Opløsning

15.1 Generlforsamlingen kan med mindst 3/4  af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses


15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtigelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål


16.0 Ikrafttræden

16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 4. februar 2000, træder i kraft når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund